ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 1580 195 75 1850
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 447 92 7 546
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 552 202 26 781
คณะวิทยาการจัดการ 668 93 10 771
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 25 2 45
วิทยาลัยนานาชาติ 8 3 11
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 4 14 13 31
บันฑิตวิทยาลัย 17 1 3 21
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 14 14
สำนักงานอธิการบดี 4 100 104
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 6 6
สำนักมาตรฐานการศึกษา 19 19
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 5 6
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 9 9
งานบริหารงานบุคคล 4 4
งานประชาสัมพันธ์ 10 10
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 8 3 12
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 5 5
กองอาคารสถานที่ 8 8
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6 6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 7
รวม(ผู้ใช้บริการ) 3295 645 344 4285