ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 1321 179 67 1567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 354 76 7 437
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 451 169 20 641
คณะวิทยาการจัดการ 563 83 10 656
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 24 2 37
วิทยาลัยนานาชาติ 6 2 8
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 3 14 13 30
บันฑิตวิทยาลัย 12 1 3 16
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 12 12
สำนักงานอธิการบดี 4 95 99
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 4 4
สำนักมาตรฐานการศึกษา 6 6
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 5 6
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 8 8
งานบริหารงานบุคคล 3 3
งานประชาสัมพันธ์ 8 8
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 8 3 12
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 15 15
กองอาคารสถานที่ 4 4
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2 2
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 5
รวม(ผู้ใช้บริการ) 2722 566 305 3594