ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 1420 183 70 1673
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 383 81 7 471
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 504 183 21 709
คณะวิทยาการจัดการ 605 85 10 700
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 24 2 37
วิทยาลัยนานาชาติ 7 2 9
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 3 14 13 30
บันฑิตวิทยาลัย 16 1 3 20
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 12 12
สำนักงานอธิการบดี 4 96 100
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 5 5
สำนักมาตรฐานการศึกษา 7 7
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 5 6
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 9 9
งานบริหารงานบุคคล 3 3
งานประชาสัมพันธ์ 9 9
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 8 3 12
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 15 15
กองอาคารสถานที่ 5 5
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3 3
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 7
รวม(ผู้ใช้บริการ) 2950 593 316 3860