ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 1009 159 60 1228
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 216 55 1 272
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 279 131 15 425
คณะวิทยาการจัดการ 382 62 8 452
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 14 2 25
วิทยาลัยนานาชาติ 5 1 6
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 3 10 13 26
บันฑิตวิทยาลัย 5 1 1 7
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 10 10
สำนักงานอธิการบดี 4 81 85
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 2 2
สำนักมาตรฐานการศึกษา 4 4
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 3 4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 5 5
งานบริหารงานบุคคล 2 2
งานประชาสัมพันธ์ 6 6
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 8 2 11
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 11 11
กองอาคารสถานที่ 4 4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภั 4 4
รวม(ผู้ใช้บริการ) 1909 450 249 2608