ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 2293 249 92 2634
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 659 180 13 852
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 717 313 49 1080
คณะวิทยาการจัดการ 862 138 11 1011
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 33 32 3 68
วิทยาลัยนานาชาติ 15 4 2 21
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 9 16 13 38
บันฑิตวิทยาลัย 41 2 8 51
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 16
สำนักงานอธิการบดี 4 133 137
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 10 10
สำนักหอสมุด 7 7
สำนักมาตรฐานการศึกษา 26 26
สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 7
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 6 7
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 6 6
กองพัฒนานักศึกษา 25 25
กองนโยบายและแผน 2 2
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิกาารบดี 8 8
งานประชาสัมพันธ์ 16 16
หน่วยตรวจสอบภายใน 4 8 12 24
กองอาคารสถานที่ 10 10
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6 6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 53 6 59
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์ 4 4
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1 1
กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 8 8
ศูนย์ความเป็นเลิศด่านกัญชาและเกษตรอินทรีย์ 2 2
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 3 3
ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (AiroTEC) 3 3
รวม(ผู้ใช้บริการ) 4633 1000 518 6152