ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 1653 205 76 1934
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 467 100 7 574
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 578 215 29 823
คณะวิทยาการจัดการ 696 102 10 808
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 26 2 48
วิทยาลัยนานาชาติ 9 3 12
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 5 14 13 32
บันฑิตวิทยาลัย 23 1 3 27
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 15 15
สำนักงานอธิการบดี 4 100 104
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 6 6
สำนักมาตรฐานการศึกษา 19 19
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 2
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 5 6
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 10 10
งานบริหารงานบุคคล 4 4
งานประชาสัมพันธ์ 11 11
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 8 3 12
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 5 5
กองอาคารสถานที่ 8 8
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6 6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 7
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์ 1 1
รวม(ผู้ใช้บริการ) 3452 686 353 4492