ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 1172 170 63 1405
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 308 63 3 374
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 392 155 17 565
คณะวิทยาการจัดการ 501 73 8 582
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 20 2 31
วิทยาลัยนานาชาติ 5 2 7
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 3 10 13 26
บันฑิตวิทยาลัย 10 1 2 13
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 11 11
สำนักงานอธิการบดี 4 91 95
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 2 2
สำนักมาตรฐานการศึกษา 5 5
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 3 4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 7 7
งานบริหารงานบุคคล 3 3
งานประชาสัมพันธ์ 6 6
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 8 2 11
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 13 13
กองอาคารสถานที่ 4 4
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2 2
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภั 4 4
รวม(ผู้ใช้บริการ) 2401 511 275 3188