ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 1136 167 63 1366
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 264 59 1 324
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 369 148 17 535
คณะวิทยาการจัดการ 483 70 8 561
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 18 2 29
วิทยาลัยนานาชาติ 5 2 7
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 3 10 13 26
บันฑิตวิทยาลัย 10 1 2 13
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 10 10
สำนักงานอธิการบดี 4 88 92
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 2 2
สำนักมาตรฐานการศึกษา 5 5
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 3 4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 7 7
งานบริหารงานบุคคล 3 3
งานประชาสัมพันธ์ 6 6
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 8 2 11
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 11 11
กองอาคารสถานที่ 4 4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภั 4 4
รวม(ผู้ใช้บริการ) 2280 492 266 3039