ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 1054 165 61 1280
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 223 56 1 280
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 307 138 15 460
คณะวิทยาการจัดการ 416 66 8 490
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 18 2 29
วิทยาลัยนานาชาติ 5 1 6
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 3 10 13 26
บันฑิตวิทยาลัย 6 1 1 8
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 10 10
สำนักงานอธิการบดี 4 81 85
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 2 2
สำนักมาตรฐานการศึกษา 4 4
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 3 4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 6 6
งานบริหารงานบุคคล 2 2
งานประชาสัมพันธ์ 6 6
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 8 2 11
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 11 11
กองอาคารสถานที่ 4 4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภั 4 4
รวม(ผู้ใช้บริการ) 2024 472 251 2747