ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 11 19 30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 546 124 8 678
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 659 256 35 951
คณะวิทยาการจัดการ 779 112 11 902
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 30 3 60
วิทยาลัยนานาชาติ 10 3 13
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 6 15 13 34
บันฑิตวิทยาลัย 30 2 3 35
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 15 15
สำนักงานอธิการบดี 4 115 119
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 6 6
สำนักมาตรฐานการศึกษา 19 19
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 3
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 5 6
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 14 14
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิกาารบดี 7 7
งานประชาสัมพันธ์ 14 14
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 8 5 15
กองอาคารสถานที่ 9 9
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6 6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 1 17
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์ 3 3
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1 1
รวม(ผู้ใช้บริการ) 3997 805 392 5195