ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 1195 174 65 1434
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 311 67 5 383
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 397 164 18 580
คณะวิทยาการจัดการ 507 77 8 592
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 21 2 32
วิทยาลัยนานาชาติ 5 2 7
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 3 13 13 29
บันฑิตวิทยาลัย 10 1 2 13
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 11 11
สำนักงานอธิการบดี 4 93 97
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 4 4
สำนักหอสมุด 2 2
สำนักมาตรฐานการศึกษา 6 6
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 3 4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4 4
กองพัฒนานักศึกษา 8 8
งานบริหารงานบุคคล 3 3
งานประชาสัมพันธ์ 7 7
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 8 2 11
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 15 15
กองอาคารสถานที่ 4 4
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2 2
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 5
รวม(ผู้ใช้บริการ) 2438 537 287 3263