ระบุปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวม(หน่วยงาน)
คณะครุศาสตร์ 2282 240 88 2610
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 653 173 13 839
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 715 305 48 1069
คณะวิทยาการจัดการ 854 131 11 996
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 33 32 3 68
วิทยาลัยนานาชาติ 15 4 2 21
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 7 16 13 36
บันฑิตวิทยาลัย 39 2 8 49
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 16
สำนักงานอธิการบดี 4 129 133
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 9 9
สำนักหอสมุด 7 7
สำนักมาตรฐานการศึกษา 26 26
สถาบันวิจัยและพัฒนา 6 6
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 6 7
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 6 6
กองพัฒนานักศึกษา 24 24
กองนโยบายและแผน 2 2
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิกาารบดี 7 7
งานประชาสัมพันธ์ 16 16
หน่วยตรวจสอบภายใน 3 8 11 22
กองอาคารสถานที่ 9 9
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6 6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 52 6 58
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์ 4 4
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1 1
กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 8 8
ศูนย์ความเป็นเลิศด่านกัญชาและเกษตรอินทรีย์ 2 2
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 3 3
ศูนย์ AiroTEC 3 3
รวม(ผู้ใช้บริการ) 4601 968 503 6073